PEUGEOT ADVISOR - WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

INTERNETOWEJ ADVISOR.PEUGEOT.PL (01/10/2018)


WPROWADZENIE

Łącząc się, uzyskując dostęp i/lub korzystając z Witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że w pełni i bezwarunkowo akceptuje niniejsze Warunki i zgadza się ich przestrzegać. W przypadku, w którym użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien korzystać z Witryny.

Niniejsza Witryna została utworzona w celu gromadzenia i publikowania opinii klientów oraz odpowiedzi udzielonych przez Dealerów. Użytkownik, który przesyła swoją Opinię wyraża zgodę, aby została ona opublikowana lub nieopublikowana przez spółkę Peugeot Polska Sp. z o.o. (“Peugeot Polska”) zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny internetowej. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlegają niniejszym Warunkom, a także wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom prawnym. Dostęp do Witryny jest bezpłatny (nie licząc standardowych kosztów połączenia z Internetem).

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

Użyte w niniejszych Warunkach terminy otrzymują następujące znaczenie:

„Opinia” Opinia indywidualnego klienta dotycząca jakości usług świadczonych przez odpowiedni Punkt Dealerski podczas sprzedaży Samochodu, wizyty w serwisie lub Samochodu.

„Warunki korzystania z witryny internetowej” Niniejsze warunki korzystania z Witryny internetowej.

„Doświadczenie klienta”: Zakup Samochodu lub wizyta w serwisie w Punkcie Dealerskim

„Moderator”: Spółka Peugeot Polska jest odpowiedzialna za moderowanie Opinii i Ocen.

„Ocena”: Ocena jakości Doświadczeń klienta podczas zakupu nowego samochodu lub wizyty w serwisie. Powyższa ocena jest wydawana przez autora Opinii.

„Punkt dealerski”: Punkt dealerski marki Peugeot, który bierze udział w programie zbierania i publikowania Opinii na Witrynie, realizowanym przez spółkę Peugeot Polska.

„Witryna internetowa": Strona internetowa dostępna pod adresem ADVISOR.PEUGEOT.PL

„Użytkownik”: Osoba fizyczna, która wchodzi na stronę, aby przesłać lub zgłosić Opinię.

„Samochód”: Nowy samochód marki Peugeot, z którym wiążą się Doświadczenia klienta.

ARTYKUŁ 2 - PUBLIKACJA

Strona jest prowadzona przez spółkę Peugeot Polska wpisaną do rejestru Przedsiębiorców KRS: 0000036535 z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 206 (kod pocztowy 02-219).

Kontaktowy adres email: Peugeot-advisor-pl@peugeot.com
Administrator strony:
PSA – Peugeot – Citroën
Centre Technique d’Achères
Rond Point Jenatzy
78 300 Poissy
Francja

ARTYKUŁ 3 - ZBIERANIE OPINII

3.1. Spontaniczne opinie


a) Serwis Doradca Peugeot

Witryna jest dostępna bezpośrednio pod adresem: www. Peugeot-advisor.pl lub za pośrednictwem strony punktu dealerskiego. Na Witrynie można zamieścić Opinię i/lub przeczytać Opinie innych Użytkowników na temat Punktu Dealerskiego oraz jakości ich Doświadczeń Klienta.

b) Produkt Doradca Peugeot

Witryna jest dostępna bezpośrednio pod adresem: ADVISOR.PEUGEOT.PL i za pośrednictwem odpowiednich aplikacji mobilnych. Na Witrynie można zamieścić Opinię i/lub przeczytać Opinie innych Użytkowników na temat pojazdu i jakości ich Doświadczenia Klienta.

Aby przesłać opinię, należy wykonać następujące czynności:
  - Etap 1: Należy przypisać Punktowi Dealerskiemu Ocenę wyrażoną w gwiazdkach, a następnie kliknąć, żeby ją potwierdzić. Gwiazdki i ich liczba mają następujące znaczenie:
 • 1. gwiazdka: Bardzo niska ocena
 • 2. gwiazdki: Niska ocena
 • 3. gwiazdki: Średnia ocena
 • 4. gwiazdki: Dobra ocena
 • 5. gwiazdek: Bardzo dobra ocena
 • Następnie należy przesłać komentarz i kliknąć "Przeglądaj", aby przejść do następnego etapu.

  - Etap 2: Następnie, na ekranie wyświetli się podgląd Oceny, aby użytkownik mógł ponownie przeczytać wystawiony przez siebie komentarz i wprowadzić do niego ewentualne zmiany. Później, należy kliknąć na przycisk „Zatwierdź”.

  - Etap 3: Użytkownik powinien wypełnić wszystkie obowiązkowe pola:
 • Imię (jeśli pod Opinią zostanie umieszczone imię użytkownika)
 • Nazwisko (przy założeniu, że pod Opinią pojawi się wyłącznie pierwsza litera nazwiska Użytkownika)
 • Adres email
 • Marka/ model samochodu
 • Numer rejestracyjny samochodu
 • Data Doświadczenia klienta
 • Kod pocztowy (wyłącznie w przypadku Opinii dotyczących Doświadczeń Klienta związanych z wizytą w serwisie)


Aby zatwierdzić Opinię, użytkownik powinien zaakceptować niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej i kliknąć na przycisk „Zatwierdź”. Następnie, użytkownik dostanie wiadomość elektroniczną od spółki Peugeot Polska, aby potwierdzić podany wcześniej adres mailowy. Wiadomość zawiera link, który użytkownik powinien kliknąć, aby potwierdzić swój adres mailowy. Po potwierdzeniu adresu mailowego, Opinia zostaje przesłana do Moderatora, który moderuje jej treść zgodnie z zasadami opisanymi w Artykule 4 poniżej. Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową o opublikowaniu lub nieopublikowaniu jego Opinii.

3.2 Prośba o wydanie Opinii


Spółka Peugeot Polska może poprosić użytkownika o wydanie Opinii. W ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia obsługi klienta Użytkownik może otrzymać wiadomość elektroniczną z prośbą o wydanie Opinii na temat jakości usług świadczonych przez Punkt Dealerski w związku z serwisem lub Samochodem. Powyższa wiadomość elektroniczna zawiera link do Strony, który jest ważny przez 30 dni od daty Doświadczenia Klienta. Aby wystawić Opinię, użytkownik powinien wykonać czynności opisane jako Etap 1 i Etap 2 w Artykule 3.1 powyżej i zaakceptować niniejsze Warunki korzystania z witryny.

Jak wspomniano powyżej, w związku z jednym Doświadczeniem klienta może zostać wydana tylko jedna Opinia, chyba, że użytkownik zdecyduje się opublikować drugą Opinię zgodnie z postanowieniami punktu poniżej.

  Spółka Peugeot Polska może ponownie skontaktować się z użytkownikiem, aby zapytać się go, czy chce wystawić drugą Opinię. W takim przypadku, użytkownik ma dwie możliwości:
 • Może opublikować drugą Opinię i ponownie wystawić Ocenę, która zostanie opublikowana wraz z pierwszą Opinią
 • Lub opublikować drugą Opinię wraz z nową Oceną, która zastąpi pierwszą Opinię (Ocenę i komentarz).


3.3 Opinie użytkowników


Wypełniając formularz Opinii w trybie online, Użytkownik potwierdza, że :
 • Wyraża zgodę na kontakt ze spółką Peugeot Polska i/lub Moderatorem w celu identyfikacji użytkownika oraz, w razie potrzeby, podania wyjaśnień, oraz z Dealerem, aby w razie potrzeby, rozwiązać ewentualne problemy.
 • Nie ma konfliktu interesów, czyli, że Użytkownik nie ma zbieżnych interesów ani powiązań z Punktem Dealerskim lub spółką Peugeot Polska (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że pracownicy Punktu Dealerskiego, spółki Peugeot Polska nie mogą wystawiać Opinii).
 • Użytkownik osobiście zdobył Doświadczenia Klienta w procesie obsługi.

3.4 Dane przechowywane przez Peugeot Polska


W celu potwierdzenia autentyczności Doświadczeń klienta i tożsamości Użytkownika, spółka Peugeot Polska zapisuje dane dotyczące adresu IP, adresu e-mail, nazwiska, numeru telefonu, kodu pocztowego, modelu i numeru rejestracyjnego samochodu, daty Doświadczeń Klienta i zgłoszenia Opinii (dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż określono w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Powyższe dane są szyfrowane w bazie danych Peugeot Polska.

ARTYKUŁ 4 - MODEROWANIE

4.1 Moderowanie


Opinie i odpowiedzi Punktu Dealerskiego są moderowane przez moderatora przed ich opublikowaniem na Witrynie. Moderator analizuje treść Opinii i odpowiedzi Dealerów i na tej podstawie podejmuje decyzję o publikacji lub odrzuceniu Opinii. W związku z tym, Moderator może uzyskać dostęp do danych identyfikujących tożsamość użytkownika, aby w razie potrzeby skontaktować się z nim w celu zweryfikowania treści Opinii. Czas trwania Moderacji jest taki sam w przypadku pozytywnych i negatywnych Opinii. Zwłoka ma na celu upewnienie się, że Opinia i odpowiedź Dealera są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu. W przypadku ewentualnych niezgodności Opinie oraz odpowiedzi Punktu dealerskiego nie zostaną opublikowane.

Moderator ma prawo odrzucić Opinię i odpowiedź Punktu dealerskiego, jeśli:
Peugeot Advisor Usługa:
 • są sprzeczne z prawem lub zawierają treści niewłaściwe, obraźliwe, oszczercze, zastraszające, obsceniczne,
 • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL,
 • dotyczą innych zagadnień niż usługa świadczona przez Punkt sprzedaży przy zakupie nowego Samochodu lub świadczonych usług warsztatowych,
 • są niezrozumiałe (sekwencja słów bez znaczenia, niejasny zapis treści, zapis w języku innym niż polski),
 • zawierają elementy liczbowe (w ujęciu kwotowym lub procentowym) dotyczące polityki handlowej Punktu sprzedaży lub Peugeot (zniżka, zwrot, kwota faktury, taryfy promocyjne itd.),
 • zawierają wezwanie do sądu lub treści, które mogą prowadzić do pociągnięcia Punktu sprzedaży lub Peugeot do odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
 • zawierają komentarz niespójny z przyznaną Oceną lub niezgodny z określoną usługą (np. dotyczący zakupu nowego Samochodu w przypadku skorzystania z usługi warsztatowej lub odwrotnie),
 • wspominają o innym Punkcie sprzedaży niż ten, który sprzedał nowy Samochód lub wykonał usługę warsztatową (porównywanie Punktów sprzedaży jest niedozwolone)
 • wskazują na konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Peugeot i Grupy PSA Peugeot Citroën są wykluczeni)
 • są zamieszczane przez firmy związane profesjonalnie z branżą motoryzacyjną
 • dotyczą Użytkownika, który podał błędne dane osobowe lub który nie brał osobistego udziału w Doświadczeniu Klienta
 • zostały wcześniej opublikowane lub odrzucone przez Moderatora (są duplikatami: ten sam autor i ta sama treść opinii)
 • dotyczą użytkownika, który podał informacje niezgodne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania (np. Opinia umieszczona w odstępie czasu przekraczającym 30 dni od daty Doświadczenia klienta)


Peugeot Advisor Produkt:
 • są sprzeczne z prawem lub zawierają treści niewłaściwe, obraźliwe, oszczercze, zastraszające, obsceniczne lub naruszają prawo własności intelektualnej osób trzecich (np. nazwę innej marki),
 • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL.
 • dotyczą innych zagadnień niż te związane z Samochodem (np. dotyczące jakości usług świadczonych przez Punkt sprzedaży, dokumentacji, polityki gwarancyjnej, reklamacji lub stanowią prośbę o informację itp.)
 • są niezrozumiałe (sekwencja słów bez znaczenia, niejasny zapis treści, zapis w języku innym niż polski)
 • zawierają elementy liczbowe (w ujęciu kwotowym lub procentowym) dotyczące polityki handlowej Punktu sprzedaży lub Peugeot Polska (zniżka, zwrot, kwota faktury, taryfy promocyjne itd.)
 • zawierają wezwanie do sądu lub treści, które mogą prowadzić do pociągnięcia Punktu sprzedaży lub Peugeot Polska do odpowiedzialności cywilnej lub karnej
 • zawierają komentarz niespójny z przyznaną Oceną
 • dotyczą Samochodu innej marki niż Peugeot (np. DS Automobiles, Citroën itp.)
 • wskazują na konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Peugeot Polska i Grupy PSA Peugeot Citroën są wykluczeni)
 • są zamieszczane przez firmy związane profesjonalnie z branżą motoryzacyjną
 • dotyczą Użytkownika, który podał błędne dane osobowe lub który nie brał osobistego udziału w Doświadczeniu klienta
 • zostały wcześniej opublikowane lub odrzucone przez Moderatora (są duplikatami: ten sam autor i ta sama treść opinii)
 • dotyczą użytkownika, który podał informacje niezgodne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania (np. Opinia umieszczona później niż 45 dni od daty Doświadczenia klienta)


 • 4.2 Odrzucenie Opinii


  W przypadku odrzucenia Opinii z któregokolwiek z powyższych powodów, użytkownik lub Dealer zostaną powiadomieni o powyższym fakcie drogą elektroniczną, w zależności od przypadku. W stosownych przypadkach, użytkownik i/lub Dealer będą mieli możliwość wystawienia nowej Opinii lub wystosowania nowej odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty Doświadczenia Klienta.

  4.3. Odszkodowanie


  Poglądy wyrażone przez Użytkowników Witryny nie odzwierciedlają wartości ani poglądów spółki Peugeot Polska. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za formę, treść oraz dokładność wszelkich informacji przedstawionych w Opinii oraz, że zabezpiecza spółkę Peugeot Polska przed wszelkimi naruszeniami niniejszego Artykułu 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez spółkę Peugeot Polska w związku z umieszczeniem na Witrynie lub opublikowaniem na niej wszelkich treści, które są niezgodne z niniejszymi warunkami. Spółka Peugeot Polska zastrzega sobie prawo do usuwania z Witryny wszelkich materiałów, które naruszają niniejsze warunki. W uzasadnionych przypadkach, spółka Peugeot Polska ma prawo ujawnić tożsamość Użytkownika oraz inne istotne informacje organom ścigania. Spółka Peugeot Polska ma również prawo ujawnić tożsamość Użytkownika osobom trzecim, które twierdzą, że treści zamieszczone lub opublikowane na naszej witrynie przez Użytkownika naruszają ich prawa własności intelektualnej lub prywatność. W przypadku naruszenia jednego z postanowień niniejszego Artykułu, prawo Użytkownika do korzystania z tej Witryny wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie treści zamieszczone lub opublikowane na Witrynie będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a spółka Peugeot Polska ma prawo używać, kopiować, rozpowszechniać i ujawniać osobom trzecim wszelkie takie treści w dowolnym celu.

  ARTYKUŁ 5 - PREZENTACJA I PUBLIKACJA OPINII

  5.1 - Prezentacja Opinii


  Opinie otrzymane, moderowane i zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania będą publikowane na stronie internetowej Dealera przez okres nie dłuższy niż jeden rok od daty ich publikacji.

  Opinie będą publikowane na Witrynie, w domyślnej kolejności od najnowszych do najstarszych, w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia. Data zamieszczenia Opinii, data Doświadczenia klienta, imię i nazwisko autora Opinii, model samochodu oraz Ocena przyznana Dealerowi lub dotycząca Samochodu zostanie opublikowana obok Opinii. Opublikowane Opinie mogą być sortowane według daty, Oceny lub ich przydatności.

  Liczba Opinii oraz średnia Ocena dotycząca danego Dealera będą również wyświetlane na stronie internetowej danego Dealera, dostępnej pod adresem www.Peugeot.pl/znajdz-dealera. Szczegółowe informacje na temat Opinii, jak również ich treść będą dostępne wyłącznie na stronie internetowej poświęconej Opiniom na temat danego Dealera.

  Liczba Opinii oraz średnia Ocena dotycząca Samochodu może być również wyświetlana na innych stronach internetowych Grupy PSA, takich jak ADVISOR.PEUGEOT.PL i w powiązanych z nimi aplikacjach mobilnych.

  Średnie oceny są wyliczane w następujący sposób:

  • Średnia od 1 do 1,24 = 1 gwiazdka
  • Średnia od 1,25 do 1,74 = 1,5 gwiazdki
  • Średnia od 1,75 do 2,24 = 2 gwiazdki
  • Średnia od 2,25 do 2,74 = 2,5 gwiazdki
  • Średnia od 2,75 do 3,24 = 3 gwiazdki
  • Średnia od 3.25 do 3,74 = 3,5 gwiazdki
  • Średnia od 3,75 do 4,24 = 4 gwiazdki
  • Średnia od 4,25 do 4,74 = 4,5 gwiazdki
  • Średnia od 4,75 do 5,0 = 5 gwiazdek

  5.2 - Zgłaszanie nadużyć


  Każdy użytkownik może zgłosić do spółki Peugeot Polska, Opinię lub odpowiedź Punktu Dealerskiego, która zawiera obraźliwe treści. Zgłoszenia są dokonywane poprzez kliknięcie na link „Zgłoś nadużycie". Następnie należy wypełnić formularz w trybie online, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także powód żądania, aby Opinia lub odpowiedź Punktu Dealerskiego została usunięta.

  Po wysłaniu powyższego formularza, do Moderatora zostaje przesłany automatyczny alert. Moderator podejmuje decyzję o zatrzymaniu na stronie lub usunięciu wybranej Opinii lub odpowiedzi Punktu Dealerskiego. Do osoby, która zgłosiła nadużycie, zostanie wysłana wiadomość elektroniczna wyjaśniająca decyzję Moderatora.

  Ponadto, w przypadku treści uznanych za obraźliwe, Opinia lub odpowiedź Dealera, w zależności od przypadku, zostanie usunięta z Witryny, a do autora Opinii zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z informacją o powodach jej usunięcia ze strony.

  5.3 - Czas publikacji Opinii na stronie i archiwizacja


  Po opublikowaniu Opinii, jej autor nie ma możliwości dokonywania w niej zmian.

  Opinie są publikowane na Witrynie przez okres jednego roku, chyba, że autor Opinii jednoznacznie zażąda jej usunięcia ze strony internetowej. W takim przypadku, aby usunąć Opinię, należy przesłać wiadomość na następujący adres: Peugeot-advisor-pl@peugeot.com, z podaniem daty wystawienia Opinii, lub kliknąć na link w oryginalnej wiadomości elektronicznej będącej potwierdzeniem, że Opinia została opublikowana na stronie.

  W takim przypadku, usunięta Opinia zostanie wprowadzona do bazy danych spółki Peugeot Polska zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  ARTYKUŁ 6 - PRAWO PUNKTU DEALERSKIEGO DO WYSTOSOWANIA ODPOWIEDZI

  Punkt Dealerski ma prawo opublikować replikę w odpowiedzi na każdą Opinię, która go dotyczy. W takim przypadku, Punkt Dealerski może:
  • przekazać szczegółowe informacje autorowi Opinii w celu wyjaśnienia lub podania innej wersji wydarzeń, jeżeli nie zgadza się ona z treścią opublikowanej Opinii, oraz
  • podziękować użytkownikowi za jego Opinię.
  Analogicznie jak przedmiotowa Opinia, odpowiedź Punktu Dealerskiego powinna być zgodna z zasadami współżycia społecznego. W związku z tym, odpowiedź Punktu Dealerskiego może zostać odrzucona przez Moderatora z przyczyn, o których mowa w Art. 4.

  Moderowana odpowiedź Punktu Dealerskiego, która jest zgodna z postanowieniami niniejszych Warunków, jest zatwierdzana przed publikacją wraz z oryginalną Opinią w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej nadesłania.
  Odpowiedzi Punktu Dealerskiego są publikowane na Witrynie jednocześnie z Opinią, do której się odnoszą.

  ARTYKUŁ 7 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Zabrania się pobierania, kopiowania, modyfikowania lub używania znaków towarowych, logotypów i/lub nazw handlowych umieszczanych na Witrynie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

  Spółka Peugeot Polska i jego dostawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do oprogramowania wykorzystywanego przez Witrynę. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo, zabrania się kopiować, modyfikować, pobierać, rozpowszechniać, odszyfrowywać, dekompilować, ingerować lub podejmować próby dokonywania zmian w powyższym oprogramowaniu bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

  Należy pamiętać, że spółka Peugeot Polska stworzyła i udostępnia Witrynę wyłącznie do użytku prywatnego i domowego oraz do wiadomości klientów i Punktów Dealerskich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny w celach komercyjnych lub biznesowych, a spółka Peugeot Polska nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty zysków, strat w działalności, przerw w działalności lub utraty możliwości biznesowych. Zabrania się umieszczania w Opinii danych handlowych bez pisemnej, wyraźnej wcześniejszej zgody spółki Peugeot Polska.

  Wiele elementów Witryny podlega ochronie:
  • Na mocy przepisów prawa, treści chronione prawem autorskim: mogą obejmować zdjęcia, artykuły, rysunki, animacje oraz nagrania w cyfrowym formacie audio lub wideo...,
  • Przepisy dotyczące znaków towarowych: w szczególności nazwa „Peugeot”, „lew” (logo marki Peugeot), nazwy „PSA Peugeot” oraz nazwy wszystkich modeli pojazdów.

  Chronione elementy stanowią własność spółki Peugeot Polska, jej spółek zależnych i/lub osób trzecich, które upoważniły spółkę Peugeot Polska do ich eksploatacji.

  W związku z tym kopiowanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja, modyfikacja, włączanie, tłumaczenie, prowadzenie działań marketingowych w odniesieniu do części lub całości materiałów, w dowolny sposób, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku (druk, nośniki cyfrowe lub inne) obejmujących całość lub część Witryny jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Peugeot Polska.

  ARTYKUŁ 8 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  8.1. – Warunki przetwarzania danych osobowych


  Jest Pani/Pan użytkownikiem serwisu peugeot-advisor.pl prowadzonego przez Peugeot Polska sp. z o.o. (w dalszej części dokumentu w odniesieniu do „Użytkownika” będziemy zwracać się „Pan/Pani”).

  Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (www.peugeot.pl) ponieważ wskazany powyżej serwis internetowy (zwany w dalszej części dokumentu także jako “Serwis”) za pośrednictwem formularzy kontaktowych będzie gromadzić i przesyłać informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji chęci zamieszczenia przez Panią/Pana opinii na stronach Serwisu. Ponadto, gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się dla Spółki okazać konieczne w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych w ramach Serwisu, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu.

  1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i jakie są podstawy prawne dla takich działań?

  Cele, dla których możemy gromadzić informacje są następujące:
  • umożliwienie Pani/Panu podzielenia się opinią na temat punktu sprzedaży lub serwisu:Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości jego produktów i usług i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów

  • aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje:Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  • aby udzielać Pani/ Panu wyjaśnień i informacji dotyczących oferowanych przez Spółkę produktów lub świadczonych usług

  • aby przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzić inne formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta:Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług. Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/ Pana dodatkowej zgody.  2. Kim są odbiorcy danych?

  Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:

  Kategorie odbiorców
  • Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu
  • Podmioty należące do tej samej grupy co Spółka, zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Peugeot S.A.
  • Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Pana/panią lub przez Spółkę
  • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa


  3. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?

  Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres:dane-osobowe@peugeot.pl.

  4. Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;
  • Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
  • następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.


  5. Jakie są Pani/Pana prawa i jak można z nich korzystać?

  Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail:dane-osobowe@peugeot.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.

  Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.

  Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa lub drogą email: dane-osobowe@peugeot.pl.

  Może Pani/Pan również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  8.2 - Pliki cookie


  CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

  Pliki cookie są definiowane jako „małe pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku przez serwer odwiedzanej strony internetowej". Pliki cookie zawierają fragmenty informacji, a w szczególności:

  • Nazwę serwera, z którego zostały wysłane,
  • Większość z nich zawiera także unikalny identyfikator numeryczny,
  • I ewentualnie datę ważności.


  RÓŻNE RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE

  Wykorzystywane na stronie pliki cookie są używane do różnych celów:
  • Anonimowe pliki cookie do mierzenia ruchu i sposobów korzystania z serwisu internetowego. Statystyczne pliki cookie są wykorzystywane do pomiaru ruchu na stronie (liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego przez użytkowników na stronie, określenia elementów, na które klikają itp.) Celem plików cookie jest nieustanne doskonalenie strony. Pliki cookie do pomiaru ruchu użytkowników są ściśle anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na identyfikację Użytkownika Witryny lub gromadzenie danych osobowych (np. nazwiska, adresu IP itp.).

  • Pliki cookie zapamiętujące informacje o połączeniu. Na niektórych stronach internetowych spółki Peugeot Polska po wejściu na witrynę, Użytkownik ma możliwość podać swoje dane identyfikacyjne. Powyższe strony używają plików cookie, na przykład do zapamiętania konta użytkownika lub danych wykorzystywanych do zalogowania się do konkretnej usługi.

  • Pliki cookie osób trzecich (reklamy). Większość reklam internetowych spółki Peugeot Polska jest wyświetlana na stronach internetowych innych firm i są one zamieszczane przez strony, które można nazwać stronami trzecimi (są to, na przykład, agencje reklamowe). Powyższe strony trzecie wykorzystują własne pliki cookie do analizy liczby osób, które wyświetliły i/lub kliknęły na baner reklamowy. Pliki cookie z tej kategorii są umieszczane przez osoby trzecie zgodnie z polityką firmy, która je umieszcza, a spółka Peugeot Polska nie ma dostępu ani możliwości odczytania zawartości lub tworzenia takich plików cookie.

  • Inne pliki cookie stron trzecich. Spółka Peugeot Polska wykorzystuje inne pliki cookie osób trzecich do analizy podróży Użytkownika na stronach Peugeot Polska oraz np. do oferowania Użytkownikom broszur lub zaproszeń na jazdy próbne, jeżeli spółka Peugeot Polska uzna to za stosowne. Pliki cookie z tej kategorii są wysyłane przez spółkę Peugeot Polska lub dostawcę usług technicznych Peugeot Polska w celu analizy zachowań grupy odbiorców różnych treści oraz użytkowników różnych sekcji witryny Peugeot Polska, aby na tej podstawie dokonywać oceny dostępnych na niej treści, sekcji i doskonalić ich organizację. W odpowiednich przypadkach, pliki cookie z tej kategorii umożliwiają również wykrywanie problemów z przeglądarką i tym samym przyczyniają się do poprawy ergonomii usług spółki Peugeot Polska. Pliki cookie tworzą anonimowe statystyki i mierzą natężenie ruchu na stronie i nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych. Pliki cookie są również wykorzystywane do personalizacji stron Peugeot Polska w zależności od anonimowych danych zbieranych na różnych stronach internetowych spółki Peugeot Polska (Peugeot, DS). Pliki do pomiaru natężenia ruchu na stronach są wykorzystywane nie dłużej niż przez 90 dni.

  • Pliki cookie flash Na Witrynie wykorzystywana jest aplikacja Adobe Flash Player do prezentacji treści w sekcji poświęconej spółce Peugeot Polska na stronie Peugeot.pl. W celu doskonalenia Doświadczeń użytkownika, na stronie wykorzystywane są pliki cookie typu “local sharedobject”, aby zapewnić osobom korzystającym ze strony dostęp do określonych funkcjonalności. Pliki flash z tej kategorii nie są zarządzane z poziomu przeglądarki Użytkownika, ale przez oprogramowanie Adobe Flash Player. Na stronie Adobe znajduje się opis wykorzystywanych plików cookie: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.


  SPERSONALIZOWANE REKLAMY: JAK TO DZIAŁA?

  Pliki cookie są zapisywane na twardym dysku komputera w konkretnym folderze i w zależności od odwiedzanych stron internetowych, mogą zawierać:
  • Informacje na temat ostatnio odwiedzanych stron
  • Informacje na temat interesujących użytkownika produktów
  • Dane dotyczące systemu informatycznego (język, kraj, system operacyjny, przeglądarka itp.) w celu optymalizacji wyświetlania treści podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych.

  Spersonalizowane reklamy marki Peugeot:

  Wprowadzona przez spółkę Peugeot Polska usługa Central Tag umożliwia internautom otrzymywanie reklam spersonalizowanych na podstawie ich bieżących zachowań podczas przeglądania treści: najbardziej interesujące Użytkownika modele samochodów podczas przeglądania stron internetowych opublikowanych przez spółkę Peugeot Polska.

  Jeśli użytkownik nie chce, żeby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na ekranie jego komputera: Należy kliknąć w tym miejscu, aby wyłączyć personalizację. Central Tag jest członkiem organizacji NAI (Network Advertising Initiative). Funkcję można także deaktywować na stronie: http://www.networkadvertising.org/.

  Jeśli nie chcą Państwo, żeby Witryna gromadziła pliki Krux cookie osób trzecich: funkcję można dezaktywować na stronie http://www.youronlinechoices.com/, na której znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat internetowej reklamy behawioralnej oraz możliwościach blokowania dotyczących innych firm członkowskich IAB (Interactive Advertising Bureau). Po włączeniu blokady, reklamy będą nadal wyświetlane na ekranie komputera, ale nie będą już profilowane w oparciu o zainteresowania użytkownika.

  ARTYKUŁ 9 - LINKI

  Utworzenie hiperłącza do Witryny wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki Peugeot Polska. Użytkownik, który wchodzi na strony internetowe osób trzecich, do których prowadzą łącza z Witryny, czyni to wyłącznie na własne ryzyko, a spółka Peugeot Polska nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z takich witryn.
  Spółka Peugeot Polska nie ponosi także odpowiedzialności za treść stron internetowych, z którymi Witryna jest powiązana, hiperłącza lub innego rodzaju linki. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami korzystania z innych stron internetowych.

  ARYKUŁ 10 - BEZPIECZEŃSTWO

  Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Witryny nie będzie wykonywać żadnych operacji, które mogą skutkować zainfekowaniem Witryny lub systemów spółki Peugeot Polska lub firm trzecich wirusami komputerowymi. Użytkownik zapewnia również, że nie podejmie żadnych innych nieracjonalnych działań, które mogą skutkować awariami IT lub innego rodzaju awariami, które mogą mieć wpływ na działanie Strony lub serwera bądź usługi dostępnej za pośrednictwem Strony. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w przestrzeni utworzonej przez Stronę wyłącznie informacji, danych, dokumentów i plików, które są wiarygodne, nie zawierają obraźliwych treści i nie będą wpływać negatywnie na działanie Strony lub jakiegokolwiek serwera lub usługi dostępnej za pośrednictwem Strony.

  W związku z tym, zabrania się korzystać z Witryny niezgodnie z jej przeznaczeniem, wprowadzać na nią wirusy, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Zabrania się także podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, serwera, na którym Strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony. Zabronione jest także atakowanie Witryny w ramach ataków DoS lub rozproszonego ataku typu DoS. Użytkownik, który narusza niniejsze postanowienia, popełnia przestępstwo. W takim przypadku, spółka Peugeot Polska powiadomi o powyższym naruszeniu odpowiednie organy ścigania i będzie współpracować z władzami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku powyższego naruszenia, prawo Użytkownika do korzystania z Witryny wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

  Korzystanie z Witryny lub serwera bądź usługi dostępnej za pośrednictwem Witryny musi być zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz aktualnie obowiązującym prawem, a także prawami osób trzecich i nie może w żaden sposób ani w żadnej formie negatywnie wpływać na reputację lub markę Peugeot Polska. W szczególności, użytkownik zgadza się zwolnić spółkę Peugeot Polska z odpowiedzialności za wszelkie działania osób trzecich związane z treścią informacji udostępnianych przez niego na stronie internetowej, a w szczególności wynikające z naruszenia: wszelkich praw, praw własności intelektualnej, porządku publicznego, dobrych obyczajów, poszanowania prywatności (prawa do wizerunku itp.) lub przepisów karnych obowiązujących w ramach ustawodawstwa krajowego i/lub międzynarodowego. W związku z tym, Użytkownik zgadza się zwolnić spółkę Peugeot Polska ze wszelkich związanych z powyższym kosztów, opłat i wydatków, włącznie z opłatami i uzasadnionych honorariami doradców prawnych spółki Peugeot Polska.

  Spółka Peugeot Polska stosuje w swoich systemach i na swoich stronach internetowych odpowiednie zabezpieczenia antywirusowe, ale nie daje żadnej gwarancji, że strona będzie bezpieczna lub wolna od wirusów. W związku z tym, Użytkownik powinien upewnić się, że ma zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające na swoim komputerze i urządzeniach elektronicznych, z których łączy się z Witryną, jako, że spółka Peugeot Polska nie może zagwarantować, że strona będzie wolna od wirusów. W związku z tym, korzystanie z Witryny wiąże się z ryzykiem utraty i uszkodzenia danych na urządzeniach i innym sprzęcie. Spółka Peugeot Polska nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub dane utracone lub uszkodzone w wyniku korzystania z Witryny. W związku z tym należy codziennie tworzyć odpowiednie kopie zapasowe oprogramowania, plików oraz danych na wypadek utraty lub uszkodzenia danych lub zakażenia wirusem komputerowym.

  ART. 11 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest udostępniana do użytku osobistego, domowego, konsumenckiego, a nie do dowolnych celów biznesowych. Grupa PSA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, takie jak m.in. uszkodzenie, utrata danych lub programów lub straty finansowe wynikające z korzystania z Witryny lub innych stron internetowych, do których prowadzą linki.

  Witryna będzie dostępna za pośrednictwem sieci internetowej. W związku z tym, pragniemy przypomnieć, że Internet jest nieformalną, otwartą siecią, którą tworzą połączone globalnie sieci informatyczne. Zarządzanie Internetem nie podlega żadnej jednostce centralnej, a żadna część tej sieci nie jest kontrolowana przez niezależną instytucję publiczną lub prywatną. Funkcjonowanie Internetu opiera się zatem na współpracy między operatorami różnych sieci, którzy nie mają obowiązku zapewnienia stałych dostaw lub ich określonej jakości. Powyższe sieci mogą mieć różną prędkość przesyłu danych i własną politykę korzystania z ich usług. Nikt nie jest w stanie zagwarantować prawidłowego funkcjonowania całego Internetu. W związku z tym spółka Peugeot Polska nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji w przypadku nieprawidłowego działania Internetu (opóźnienia transmisji lub innych zakłóceń w działaniu).

  Ponieważ spółka Peugeot Polska nie pobiera opłat za dostęp do Witryny, nie udziela także żadnych zapewnień dotyczących działania lub dostępności Witryny. Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć sytuacje, w wyniku których Witryna może być niedostępna.

  Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że transmisja danych przez Internet nie jest gwarantowana i nie jest bezpieczna, o czym należy pamiętać podczas korzystania z dowolnej funkcji Strony.

  Spółka Peugeot Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z szkód, zainfekowania wirusami lub uszkodzenia urządzeń, w tym m.in. za utratę danych lub oprogramowania lub straty finansowe wynikające z korzystania z Witryny.

  Spółka Peugeot Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie da się przewidzieć. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeśli jej wystąpienie jest oczywiste lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno spółka Peugeot Polska, jak i użytkownik wiedzieli o możliwości jej wystąpienia.

  Spółka Peugeot Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty biznesowe użytkownika. Rola Peugeot Polska ogranicza się wyłącznie do udostępniania Witryny i związanych z nią usług, które są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, domowego i konsumenckiego. W związku z tym, spółka Peugeot Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, strat handlowych, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

  Jeśli spółka Peugeot Polska lub Grupa PSA zostanie uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek straty, które zgodnie z obowiązującym prawem nie są wykluczone lub ograniczone, to w przypadku, w którym Grupa PSA ma prawo ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec użytkownika, ogranicza swoją odpowiedzialność do łącznej kwoty 10 GBP (dziesięć funtów szterlingów), jako, że niniejsza strona jest udostępniana użytkownikowi nieodpłatnie. Jeśli użytkownik jest przekonany, że korzystanie z Witryny może narazić go na straty przewyższające tę kwotę, nie powinien z niej korzystać.

  Zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, Grupa PSA nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności w stosunku do użytkownika, jeśli takie ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z przepisami prawa. W związku z tym, Grupa PSA nie wyklucza ani też nie ogranicza swojej odpowiedzialności za: śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez jej zaniedbanie lub zaniedbanie ze strony pracowników, pośredników lub podwykonawców, nadużycie lub rozmyślne wprowadzenie w błąd lub naruszenie praw Użytkownika w odniesieniu do Strony, w przypadku, w którym takie straty nie mogą być wykluczone lub ograniczone przez prawo.

  ART. 12 – ZAWIESZENIE WITRYNY LUB NIEZAKŁÓCONY DOSTĘP DO WITRYNY

  Spółka Peugeot Polska ma prawo zawiesić lub zablokować dostęp do całości lub części Witryny i związanych z nią usług w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, jeśli:
  • Nie jest już w stanie świadczyć Usług na Witrynie lub powiązanych z nią usług, lub
  • Użytkownik nie przestrzega Warunków korzystania z witryny, lub
  • Konieczne jest podjęcie dowolnych działań związanych z obsługą techniczną Witryny lub związanych z nią usług lub infrastruktury, lub
  • Konieczna jest aktualizacja Witryny w celu uwzględnienia zmian w odpowiednich przepisach prawa lub wymogach regulacyjnych.
  • Spółka Peugeot Polska nie pobiera opłat za dostęp do Witryny. W związku z tym, spółka Peugeot Polska nie może zagwarantować, że Witryna lub jakiekolwiek zamieszczone na niej treści będą zawsze dostępne lub będą działać nieprzerwanie. Spółka Peugeot Polska może zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części Witryny ze względów biznesowych i operacyjnych. Spółka Peugeot Polska dołoży wszelkich starań, aby poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym dłuższym ograniczeniu dostępności Witryny lub jej zamknięciu.


  ART. 13 - WŁAŚCIWE PRAWO

  Witryna oraz niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych.

  W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub realizacji niniejszych Warunków użytkowania wyłączną właściwość mają sądy angielskie, chyba, że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.

  ARTYKUŁ 14 - ZMIANA WARUNKÓW

  Spółka Peugeot Polska zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, bez uprzedzenia, niniejszych Warunków użytkowania oraz wszystkich elementów wyświetlanych na Witrynie.

  Wszystkie powyższe zmiany są wiążące dla użytkowników. Należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania po każdorazowym połączeniu się z Witryną. Podczas każdorazowego wejścia na Witrynę, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania w ich najnowszej wersji.